AVÍS LEGAL SÍMBOL EDITORS

 

1. Informació general de la pàgina
El portal www.simboleditors.cat és el portal de referència de l’editorial Símbol Editors, una editorial independent nascuda el desembre de 1998 a Sant Cugat del Vallès.

Símbol Editors B67514745 està domiciliada al carrer Carles Riba 8, baixos 1a, de Sant Cugat del Vallès.

Aquest avís legal inclou les condicions d’ús del portal, tant generals com particulars. L’accés al portal i el seu ús impliquen l’acceptació d’aquestes condicions, a les quals podeu accedir des de qualsevol lloc del web. En determinats llocs del portal consten condicions d’ús que complementen o bé modifiquen les que consten en aquest avís legal. En el cas de comunicació de dades personals o contractació electrònica, aquestes condicions d’ús són de lectura imprescindible per a poder dur a terme aquestes funcionalitats o accedir als serveis.

Símbol editors podrà modificar aquest avís i les condicions que s’estableixen en qualsevol moment, ja sigui per adequar-los a la legislació vigent o als continguts, funcionalitats i serveis que en cada moment s’incloguin, se suprimeixin o es modifiquin, d’acord amb les decisions adoptades sota criteris de gestió empresarial.

 

2. Accés i utilització del portal

2.1. Accés:

L'accés al portal és gratuït. Per accedir a determinades funcionalitats (compra, etc.) és precís registrar-se prèviament, en aquest cas les dades personals que es comuniquin seran tractades amb les finalitats i per als usos que s’indiquin. Simbol Editors garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades, d’acord amb la legislació de protecció de dades personals. A aquests efectes les dades personals o qualsevol altra informació comunicada haurà de ser verídica i correspondre a l’usuari, amb indemnitat de Símbol Editors pel cas d’inexactitud o falsedat.


2.2.- Utilització

La utilització del portal s’ha de regir conforme a les condicions que consten en aquest avís legal, a les quals l’usuari pot accedir en qualsevol moment de forma immediata. També se subjecta a les condicions que es mostren per a l’accés a determinades funcionalitats i als preceptes legals d’aplicació. En aquest sentit, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el portal per a fins il•lícits o que infringeixin les condicions d’aquest avís legal o puguin perjudicar drets de tercers o de Símbol Editors.

Els usuaris menors d’edat hauran de tenir l’autorització dels pares, tutors o representants legals, que seran responsables dels usos que en facin, d’acord amb la legislació d’aplicació. El portal inclou continguts adreçats expressament als infants i altres d’adreçats als adults. Aquests no atempten contra els drets dels menors o contra la seva personalitat, però cal tenir-ho en compte.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal amb criteris de bona fe i, en qualsevol cas, respectant els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir la legislació vigent.

El portal ofereix diferents funcionalitats i serveis que es poden veure en totes les seves pàgines, a la part superior i a la part inferior. En l’apartat com comprar hi ha una descripció dels diferents serveis i funcionalitats.


2.3.- Usos prohibits

Excepte el dret cita o de referencia, prohibeix la utilització amb fins comercials de la informació i els elements del portal sense autorització prèvia, com també qualsevol acte d’apropiació dels continguts i elements del portal, especialment d’aquells materials subjectes a drets d’autor, sense autorització prèvia.


2.4.- Legislació i jurisdicció aplicables

Les reclamacions i litigis derivats de la interpretació i aplicació d’aquest avís legal es regiran per la legislació catalana i espanyola, i la seva resolució se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

3. Publicitat

El portal pot acollir continguts publicitaris o el patrocini de tercers. En aquest cas, només els anunciants i patrocinadors són responsables dels continguts publicitaris i de l’eventual infracció de la legislació vigent, amb indemnitat de la FEC.


4. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, logotips, obres o qualsevol altre objecte i element protegible del portal www.simboleditors.cat, incloses les funcionalitats informàtiques (codi font, estructura de navegació, disseny) i les bases de dades, són propietat de Símbol Editors, per la qual cosa li corresponen en exclusiva els drets d’explotació en qualsevol modalitat. En cas contrari, s’indica expressament. Símbol Editors no serà responsable dels usos indeguts que s’efectuïn.


L’accés al portal i la seva utilització no atorga cap dret a l’usuari amb relació als elements que l’integren ni als seus continguts.  L’usuari s’abstindrà de fer cap acte d’explotació (reproducció –excepte la còpia per a ús privat–, comunicació publica, distribució o transformació) o que pugui perjudicar els drets morals de l’autor, incloses la seva manipulació o alteració i l’atribució indeguda d’autoria.

 

5. Responsabilitats

Símbol Editors no es responsabilitza de la utilització que es faci (incloent l’accés, descàrrega, còpia o qualsevol altre derivat de la posada a disposició) del portal i els continguts subministrats per tercers, ni dels perjudicis derivats de l’accés a enllaços a webs de tercers (enllaços, bàners, etc.), que s’ofereixen únicament en interès de l’usuari i sobre els continguts i funcionalitats dels quals Símbol Editors no té cap control ni facultat d’intervenció. De la mateixa manera, Símbol Editors no es responsabilitza del funcionament deficient del portal per causes alienes imputables a tercers, incloses les interrupcions, interferències, avaries, bloqueigs, virus informàtics, accions il·lícites de tercers  o altres de característiques similars.

 

6. Protecció de dades personals i Confidencialitat

6.1.- Dades personals

Les dades personals que es recullen a través del portal www.simboleditors.cat s’integren en un fitxer de dades personals que Símbol Editors té declarat a l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), per dur a terme una gestió correcta d’acord amb la finalitat per a la qual han estat facilitades, i l’usuari haurà d’acceptar-les prèviament a rebre el servei o activar la funció interessada.

Els usuaris que hagin donat dades personals a través del portal www.simboleditors.cat podran exercir en qualsevol moment els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel•lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, adreçant la seva petició ja sigui per correu electrònic a l’adreça simboleditors@simboleditors.cat, o per carta a les següents adreces:

Símbol Editors

C/Carles Riba 8, baixos 1r

08173 Sant Cugat del Vallés


6.2.- Confidencialitat

Símbol Editors garanteix la confidencialitat de la informació relativa a dades personals que els usuaris li comuniquin i adopta les mesures precises d’acord amb l’estat de la tecnologia.

La comunicació de dades personals a tercers haurà de ser consentida pel titular de les dades.

Als usuaris registrats i aquells que ho autoritzin, se’ls podrà enviar informació per via postal (o electrònica, si el consentiment és exprés),  sobre ofertes de productes i serveis de Símbol Editors –que es relacionen a l’enllaç www.simboleditors.cat. En qualsevol moment l’usuari podrà revocar el seu consentiment.


6.3.- Galetes

Les “galetes” són fitxers de dades generats a l’ordinador de l’usuari per a proporcionar determinada informació al gestor del portal, relativa al registre de visites i accessos. L’usuari pot impedir la generació de “galetes” seguint les instruccions del seu programa “navegador”.

 

6.4.- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

Sobre la base de la seva política comercial, Símbol Editors podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància, promocions o campanyes comercials, així com uns altres que pugui estipular Símbol Editors en el seu moment. No obstant, serà Símbol Editors qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA.

Símbol Editors es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment Símbol Editors podrà premiar als seus clients amb descomptes si així ho estima oportú. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per Símbol Editors lliure i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per Símbol Editors en la seva oferta i tindran validesa fins l'expiració del període assenyalat o l'esgotament del seu stock.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a omplir el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província/país a la qual s'efectuï l'enviament, així com del tipus d'enviament que es triï. En qualsevol cas comença a comptar des que Símbol Editors rep l'import de la comanda o validació de la venda contra-reemborsament. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l'empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de Símbol Editors. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d'efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a Símbol Editors.

Si el retard en el lliurament és imputable a Símbol Editors i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s'hagués retardat. Així mateix, Símbol Editors no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Una vegada comprovat el pagament s'iniciarà per part de Símbol Editors la tramitació de la comanda.

Després d'haver rebut el pagament corresponent a una COMANDA, Símbol Editors procedirà a emetre i enviar la FACTURA només a aquells clients que així ho hagin demanat explícitament a l'adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Símbol Editors procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. Símbol Editors podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

 

6.5.- Garantia 

La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. Símbol Editors no està obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d'altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d'una deterioració o pèrdues de dades.

Símbol Editors no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués.

Símbol Editors podrà unilateralment i a la seva sola discreció accedir a facilitar els tràmits envers el fabricant.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

-Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.

-Si resulten danyats per realitzar una incorrecta configuració o instal·lació del programari, maquinari i perifèrics, per part del client.

-Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat per Símbol Editors.

-Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

 

6.6.- Devolucions i Dret de Resolució 

Símbol Editors no admetrà devolucions d’aquells productes “que, per la seva natura, no puguin ser retornats (...) o susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat pel seu us permanent (...)” (llei 47/2002, de 19 de desembre d’Ordenació del Comerç Minorista art. 45). De manera específica Símbol Editors no acceptarà devolucions d’ebooks o de llibres digitals o qualsevol contingut en suport digital, programari, vals descomptes. Símbol Editors no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes, copiades o utilitzades prèviament. Símbol Editors permet la devolució dels objectes físics en un termini màxim de set dies. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts. Símbol Editors es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionats per la devolució. Símbol Editors solament acceptarà la devolució de la mercaderia física si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. Símbol Editors acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això Símbol Editors estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Símbol Editors en la seva oferta.

4- Símbol Editors procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes que li siguin imputables, el producte (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

5- Símbol Editors acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

 

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l'extinció de Símbol Editors o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera etc..

En virtut del disposat en la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Símbol Editors atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.